Wgrane.pl

Naruszenie praw autorskich :
Aby zgłosić nam naruszenie praw autorskich, musisz przesłać nam pisemne oświadczenie, w którym znajdą się wszystkie poniższe informacje w podanym formacie:
  • Dołącz oświadczenie informujące o tym, że w Wgrane.pl znajduje się film wideo, który Twoim zdaniem narusza Twoje prawa autorskie.
  • Poinformuj nas, do którego kraju mają zastosowanie prawa autorskie wnioskodawcy.
  • Podaj tytuł danego filmu wideo oraz pełny adres URL jego strony odtwarzania.
  • Wyjaśnij nam, w jaki sposób ten film wideo narusza Twoje prawa autorskie (np. skopiowano dźwięk, cały film wideo jest kopią pracy wykonanej oryginalnie przez Ciebie itp.).
  • Określ rodzaj (np. film, utwór muzyczny, książka itp.) oraz szczegóły (np. tytuł, wydawca, daty itp.) utworu chronionego prawami autorskimi, do którego posiadasz prawa, i którego dotyczy naruszenie. Jeżeli informacje te są dostępne w Internecie, przesłanie do nas odpowiedniego linku będzie z pewnością pomocne.
  • Podaj informacje kontaktowe, aby umożliwić nam skontaktowanie się z Tobą (preferowany jest adres e-mail).
  • Podaj informacje kontaktowe, które będą mogły zostać przekazane osobie udostępniającej dany plik wideo, aby mogła skontaktować się bezpośrednio z Tobą w celu rozstrzygnięcia problemu (preferowany jest adres e-mail).
  • Oświadczam, że informacje zawarte w tym powiadomieniu są zgodne z prawdą i że jestem właścicielem praw autorskich lub mam wyłączne prawo do wnoszenia skarg o naruszanie praw autorskich do tych materiałów.
Upewnij się, czy zawartość znaleziona w Wgrane.pl rzeczywiście narusza Twoje prawa autorskie. Jeżeli nie znasz swoich praw lub nie masz pewności, czy wystąpiło naruszenie praw autorskich, najpierw zwróć się o poradę prawną. Pamiętaj, że w Twoim kraju zamieszkania mogą grozić poważne konsekwencje prawne za złożenie nieprawdziwego zawiadomienia o naruszeniu praw autorskich za pomocą tej procedury lub złożenie takiego zawiadomienia w złej wierze. Nie zgłaszaj fałszywych roszczeń !
Instytucja / Firma :
Imię i nazwisko osoby zgłaszającej :
Tytuł / stanowisko :
Uprawnienia posiadane do złożenia naruszenia.
Kraj :
Kod pocztowy, miejscowość :
 
Ulica, numer domu :
Adres e-mail :
Numer telefonu :
Adres URL :
Pełny adres URL wskazujący miejsce gdzie plik był prezentowany.
1. Prosimy o wyjaśnienie, w jaki sposób ten plik narusza Pani/Pana/Państwa prawa autorskie (na przykład: 'Skopiowano fragmenty mojej własnej pracy, na co w żaden sposób się nie zgadzałem', lub 'Wskazany plik jest własnością wytwórni X, którą reprezentuję. Wytwórnia ta nie przekazywała żadnych uprawnień użytkownikowi Y do publikacji wskazanego pliku.' itp.

2. Prosimy o określenie rodzaju pliku (np. film, utwór muzyczny, książka itp.) oraz podanie szczegółów (np. tytuł, wydawca, daty itp.) utworu chronionego prawami autorskimi, do którego posiada Pan/Pani/Państwo prawa, i którego dotyczy naruszenie.

3. Prosimy o podanie informacji kontaktowych, które będą mogły zostać przekazane osobie udostępniającej dany plik, aby mogła skontaktować się ona bezpośrednio w celu rozstrzygnięcia problemu (jeśli dane nie zostaną podane osobno, zostaną użyte dane wpisane powyżej).

4. Prosimy o podanie danych właściciela praw autorskich, którego prawa są łamane (jeśli są one inne niż wpisane w formularzu; jeśli dane te nie zostaną wpisane, założymy, że to Pan/Pani jest autorem pliku)
Dodatkowe informacje:
Zgodnie z przepisami dotyczącymi świadczenia usług drogą elektroniczną, możemy uniemożliwić dostęp do plików jedynie w reakcji na urzędowe zawiadomienie lub wiarygodne zgłoszenie. Prosimy wypełnić powyższe dane, by zgłoszenie spełniało warunek wiarygodności.

Proszę pamiętać, że podane informacje mogą zostać przekazane osobie, która dostarczyła materiały podejrzane o łamanie zasad, w celu umożliwienia jej złożenia wyjaśnień.

Proszę również upewnić się, czy konkretne pliki znalezione w Wgrane.pl rzeczywiście naruszają prawa autorskie. W razie wątpliwości odnośnie swoich praw lub braku pewności, czy wystąpiło naruszenie praw autorskich, sugerujemy najpierw zwróć się o poradę prawną. Zwracamy uwagę, iż złożenie nieprawdziwego zawiadomienia może podlegać odpowiedzialności karnej, a w przypadku wyrządzenia w ten sposób szkód także do cywilnoprawnej odpowiedzialności odszkodowawczej.

Oświadczam, że informacje zawarte w tym powiadomieniu są zgodne z prawdą i że jestem właścicielem praw autorskich lub mam wyłączne prawo do wnoszenia skarg o naruszanie praw autorskich do tych materiałów.

Wyrażam w dobrej wierze przekonanie, że wykorzystanie wskazanych powyżej materiałów chronionych prawem autorskim odbywa się bez upoważnienia właściciela praw autorskich, lub strony trzeciej, która jest prawnie do tego upoważniona w imieniu właściciela praw autorskich, i nie jest dozwolone przez prawo na innej podstawie.